Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

 

1. ZMLUVA o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody

2. ZMLUVA o združenej dodávke elektriny
– Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
– Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

3. ZMLUVA o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

4. ZMLUVA o príprave a poskytovaní stravy zo ŠJ pri MŠ, A. Hlinku pre stravníkov Domu detí Božieho milosrdenstva

5. Poistná ZMLUVA  Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

6. Zamestnávateľská ZMLUVA – DDS Tatra banky, a.s.

7. DOHODA o prevode správy majetku mesta Stropkov

8. ZMLUVA o nájme nebytového priestoru č. 12/2013

9. DOHODA o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych, vzťahoch  v súvislosti s prechodom činností zamestnávateľa

10. DOHODA č. 14/§50j/NS/2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
– Dodatok k Dohode č. 14/§50j/NS/2013 zo dňa 26.08.2013

11. Zamestnávateľská ZMLUVA uzatvorená podľa §58 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12. ZMLUVA o dodávke plynu
– Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

13. DOHODA o Voliteľnom volacom programe (ďalej len VVP) uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
– Dodatok k Dohode o VVP
– Dodatok k Dohode o VVP
– Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena v osobe účastníka)
– Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena v osobe účastníka)
– Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena v osobe účastníka)
– Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmena v osobe účastníka)

14. Kúpna ZMLUVA –  AGROMIX, spol. s.r.o., Sedliská
– Čestné vyhlásenie školy

15. Licenčná ZMLUVA, MADE spol. s.r.o

16. ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

17. DOHODA č.2/§56/2014 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne

18. DOHODA č. 17/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxi

19. Poistná ZMLUVA  – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

20. Poistná ZMLUVA – poistenie elektronických zariadení a zodpovednosti za škodu

21. DOHODA č. 34/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

22. DOHODA č. 39/§52a/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

23. DOHODA uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

24. KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchod. zákonníka – AGROMIX

25. Komisionárska zmluva – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

26. ZMLUVA o vedení účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a o spracúvaní osobných údajov …

27. Poistná zmluva UNION, č. 11411313 (interaktívne tabule)

 28. Poistná zmluva UNION, č. 11411313, Dodatok č. 1

29. ZMLUVA o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

30. ZMLUVA o vedení účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a o spracovaní osobných údajov

31. Kúpna zmluva – KARMEN veľkoobchod potravín, s.r.o.

32. DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve –  KARMEN veľkoobchod potravín, s.r.o.

33. ZMLUVA o odbere kuchynského odpadu z Materská škola Andreja Hlinku v Stropkove

34. ZMLUVA o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo: 2015_MPC_PRINED_149

35. Poistná zmluva UNION č. 11411313, dodatok č. 2

36. Poistná zmluva UNION číslo 11411313, dodatok č. 3

37. DODATOK č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu PRINED

38. SPP DODATOK č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

39. DODATOK č. 1 k Dohode č. 6/§52 a/2015/ŠR zo dňa 29.01.2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie …

40. Kúpna ZMLUVA AGROMIX 26.08.2015

41. ZMLUVA o garantovanej energetickej službe 07.08.2015

42. DOHODA č. 88/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou …

43. DOHODA č. 30/2015/§ 54/SP-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov… v rámci projektu “Šanca na zamestnanie”

44. DOHODA Č.1 K ZMLUVE Č. 70-000080994PO2014 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd u povrchového odtoku …

45. ZMLUVA o poskytovaní služieb – Škôlka KOMENSKY Plus

46. T-com, Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

47. ZMLUVA o poskytnutí grantu č. NT16_29 zmluva_nt16_29_1466683775

48. ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

49. ZMLUVA o používaní sw č. 2000/978

50. ZMLUVA o dielo

51. DOHODA číslo 16/39/52A/125

52. DOHODA č.16/39/50J/22

53. DOHODA č.16/39/056/13

54. KÚPNA ZMLUVA – Karmen veľkoobchod potravín, s.r.o.

55. ZMLUVA o vedení účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a o spracúvaní osobných údajov

56. DODATOK č.1 k dohode o zverejnení majetku mesta Stropkov do správy

57. DODATOK č. 1 k dohode číslo 16/39/52A/125

58. DODATOK č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

59. DODATOK č. 001 k Zamestnávateľskej zmluve č. 201410

60.DOHODA o skončení správy

61. ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy  1

62. ZMLUVA o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy  2

63. ZMLUVA o elektronickom zasielaní faktúr

64. ZMLUVA o odbere kuchynského odpadu z MŠ 1.

65. ZMLUVA o odbere kuchynského odpadu z MŠ 2. 

66. DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

67. ZMLUVA o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

68. DOHODA č. 17/39/051/46

69. DODATOK k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 1.

70.  DODATOK k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 2.

71. ZMLUVA č. ZO/2018Z6555 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

72. POISTNÁ ZMLUVA- poistenie majetku

73. Potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo dodatku k zmluve poistenia majetku a zodpovednosti za    škodu

74. Vyhlásenie klienta o informáciách poskytnutých v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania

75. Darovacia zmluva č.9351-2019

76. ZMLUVA o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu: “Dajme spolu gól”

77. DOHODA č. 19/39/52A/199 o zabezpečení podmienok-aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

78. DOHODA č. 19/39/52A/220 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.

79. DODATOK  k-zmluve o poskytovaní verejných balík služieb

80. DODATOK k zmluve o poskytovaní verejných služieb balík

81. DODATOK  k zmluve o poskytovaní verejných služieb balík služieb

82. ZMLUVA o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

83. DOHODA o skončení správy

84. DODATOK č. 003 k Zamestnávateľskej zmluve č. 201410

85. ZMLUVA-o-poskytovaní-dôveryhodnej-služby-vydávania-certifikátov-č.-202006639

86. DOHODA-č. 20/39/054/194

87. DOHODA-č. 20/39/054/210

88. ZMLUVA-č.2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_065 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

89. DOHODA-č.-20-39-060-129