Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

 

Na základe tohto usmernenia žiadame rodičov, aby nahlasovali učiteľkám v triede neprítomnosť detí v MŠ ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

 

 

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

 

V Bratislave 29. 9. 2020

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa

  1. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania

ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k

poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle

kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa

v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

  1. a) im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy),

    pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

  1. c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu

    ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

 

 

https://msahlinku.sk/wp-content/uploads/2020/10/17468.pdf

 

 

Riaditeľka MŠ zvoláva rodičovské združenie všetkých rodičov detí, navštevujúcich MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko Vranovská 1438/10 dňa

23.09.2020 (t.j. streda) o 15:30 hod., ktoré sa uskutoční  v areáli školského dvora   MŠ Andreja Hlinku 1762/27.

 

Na tomto rodičovskom združení vyhlasuje voľby do Rady školy .

 

Kategória:   zástupcovia rodičov za členov do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2020 – 2024.

https://msahlinku.sk/wp-content/uploads/2020/09/manual-pre-MS.pdf