VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

1) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Andreja Hlinku 1762127, Stropkov a v Materskej škole, Matice slovenskej 74017, Stropkov prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno diet’a sumou 10 €.

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za diet’a:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca diet’at’a predloží riaditel’ovi MS doklad o tom, že je poberatel’om

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré predčasne nastúpi na povinné predprimárne vzdelávanie.

3) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriad’ovatel’a neuhrádza za diet’a:

  • ktoré rná prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukazatel’ným spôsobom,

  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad’ovatel’om alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú čast’ určeného príspevku.

4) Zákonný zástupca diet’at’a rná povinnost’ oznámit’ riaditel’ke MŠ zmenu nároku na zníženie alebo odpustenie príspevku v lehote do 15 dní.

5) Zákonný zástupca diet’at’a je povinný príspevok v materskej škole uhradit’ za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Konkrétny spôsob a podmienky úhrady výberu príspevku určí škola vo svojom vnútornom predpise.

…viac vo VZN >>>