Informácia o zmene poskytovania dotácií na stravu v MŠ

3.júla 2021 vyšla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1.8.2021, ktorá ovplyvní i dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Čo sa týka materských škôl od nového školského roka 2021/2022 dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

  • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní)
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia. Podľa § 4 ods. 4 sa žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením. Z uvedeného vyplýva, že budete mať zvýšený daňový bonus podľa dole uvedenej tabuľky.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Na sumu daňového bonusu na dieťa vplýva suma životného minima, ktorá sa od 1.7.2021 menila. Uvedené znamená, že výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 sa oproti predošlému roku mení nasledovne:

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.1.2021 do 30.6.2021

na dieťa   do 6 rokov veku                               46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku                               23,22 €

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021

na dieťa   do 6 rokov veku                                         46,44 €
na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku          39,47 €
na dieťa nad 15 rokov veku                                       23,22 €

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu HN alebo ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu na základe hmotnej núdze,  ďalej vo výške životného minima alebo bez daňového bonusu žiadame, aby predložili na ÚPSVaR Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov najneskôr do 10.08.2021

ČESTNÉ VYHLÁSENIE si stiahnite TU