Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
VZN č.5/2021