Mesačný príspevok:

V zmysle VZN Mesta Stropkov č. 1/2013 ČL. V sa upravuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ od
1. apríla 2013
takto:

 

1)      Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v triede s celodennou starostlivosťou mesačne na jedno dieťa sumou 10€.

 2)      Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť oznámiť riaditeľke MŠ zmenu nároku na zníženie alebo odpustenie príspevku v lehote do 15 dní.

 3)      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhradiť za bežný mesiac najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, a to bankovým prevodom.

Od Januára 2019 prechádzajú platby na Stravnom a výchovnom poplatku cez účet BANKOVÝM PREVODOM, je preto potrebné v deň 10.-ho zadať trvalý príkaz:

 STRAVNÉ  =  29 eur na účet:  

                                                                      IBAN SK98 0200 0000 0032 2089 3756

VÝCHOVA  A VZDELÁVANIE  =  10 eur na účet:

                                                                      IBAN SK54 0200 0000 0032 2091 3657

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Mesačný príspevok do triedneho fondu:     5,- eur

Príspevok za pranie prádla:   1,20,- eur

Poplatok za stravu /deň/:     1,45,- eur

  • desiata:       0,36,- eur
  • obed:            0,85,- eur
  • olovrant:    0,24,- eur