Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 27. 10. 2020 bude Materská škola Andreja Hlinku 1762/27a elokované pracovisko na Ul. Vranovskej1438/10  počas jesenných prázdnin v prevádzke

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra

Zákonný zástupca po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predloží
„Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti”.
Aktuálne tlačivá po zverejnení na webovom sídle ministerstva školstva budú pripravené v každej triede a na webovom sídle MŠ.

  1.  Materská škola bude počas jesenných školských prázdnin fungovať ako doposiaľ – v prevádzke.
  2.  Závisieť to bude od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí. Prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.
  3.  Zriaďovateľ môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.
  4.  V čase riadnej prevádzky môže riaditeľka materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej/materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.
  5.  Predbežný záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ v nasledujúcom týždni nahláste učiteľkám v triede.
  6.  V prípade pozitívnych testov u zamestnancov školy nebude možné zabezpečiť prevádzku MŠ.
  7.  Priebežne sledujte webové sídlo školy: www.msahlinku.sk – oznamy.