„Dieťa je kvet, a pôda, z ktorej vyrastá sme my, dospelí“

J. A. Komenský

Brány  materskej školy sa slávnostne  prvýkrát otvorili 17. novembra 1983. Bolo to spoločné zariadenie 4 tried a 2 oddelení jaslí. Do tejto materskej školy bola presťahovaná materská škola z Ul. Duklianskej, terajšie CVČ – ABC a Fauna.  Pri jej otvorení stala p.Chovancová, prvá riaditeľka spoločného zariadenia a pani Oľga Čumová, vedúca jaslí, zároveň zástupkyňa riaditeľky a pani Margita Palšová ako vedúca školskej jedálne.

Vtedy pracovalo v tomto zariadení osem kvalifikovaných učiteliek, šesť zamestnancov jaslí – zdravotné sestry a pestúnky a desať prevádzkových zamestnancov. Materská škola mala v prevádzke plne vybavenú práčovňu a kotolňu.

V školskom roku 1984/85  sa funkcie riaditeľky ujala p. Agnesa Kavková, ktorá pôsobila v tejto funkcii do roku 1991. V roku 1991 došlo k plošnému odvolaniu všetkých riaditeliek materských škôl.1. júla 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná p. Emília Verbová.

31. októbra 1994 ukončili svoju činnosť posledné detské jasle v meste Stropkov.

V priestoroch po zrušených jasliach bola v školskom roku 1994/1995 zriadená trieda pre 5 -6 ročné rómske deti. Tie ju rady navštevovali. Ochotne pri ich výchove a vzdelávaní pomáhali aj ich rodičia.

V školskom roku 1995/96 sa do bývalých priestorov jaslí presťahovala 2-triedna materská škola z Ul. Hlavnej v Stropkove, ako samotná MŠ s alternatívnymi prvkami Waldorfskej pedagogiky.

Od 1. júna 1997 pracovala  materská škola podľa projektu Škola podporujúca zdravie. V roku 1998  bola škola zaradená do Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v SR.

Zriaďovateľom MŠ je od 1.7.2002 Mesto Stropkov.
2. septembra 2004 došlo k spojeniu 4 materských škôl (MŠ na Ul. A. Hlinku 3, MŠ na Ul. A. Hlinku, MŠ na Ul.Bokšanskej, MŠ na Ul. Vranovskej) do jedného subjektu s názvom MŠ Ul. A. Hlinku 3, Stropkov, ktorej súčasťou boli elokovaná trieda na Ul. Bokšanskej a elokovaná trieda na Ul. Vranovskej. V roku 2004 bola do funkcie riaditeľky po výberovom konaní menovaná p. Nataša Kasanderová.

Dňa 4.11.2009 bola po výberovom konaní menovaná do funkcie riaditeľky MŠ  ul. A. Hlinku 1762/27 v Stropkove p. ĽUDMILA HECKOVÁ.

Od 01.09.2011 prešla elokovaná trieda a školská výdajňa na Ul. Bokšanskej pod správu a riadenie materskej školy na Ul. Matice slovenskej a týmto aj jej zamestnanci.

Materská škola v súčastnosti má päť tried na Ul. A. Hlinku 1762/27 a jednu elokovanú triedu na Ul. Vranovskej.

Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, ako inštitúcii predprimárneho vzdelávania sa  realizoval podľa Školského vzdelávacieho programu „Čarovný svet očami detí“, ktorý bol rozšírený o spoznávanie ľudových zvykov a tradícií nášho regiónu. V auguste 2013 sme tento Školský vzdelávací program revidovali a v súčastnosti pracujeme podľa nového školského vzdelávacieho programu pod názvom “Cesta za poznaním”. Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED – 0.

Edukačný proces uskutočňujeme prostredníctvom hier a činnosti, ktoré sú zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa. Taktiež ich vedieme aj k láske k ľudovým zvykom a tradíciám čoho svedkom sú mnohé aktivity:

– nakladanie kapusty, tkanie kobercov, páranie peria, pirohy, pochovávanie basy, stavanie mája,  atď.

Materská škola vytvára priaznivé podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, kde má možnosť sa v plnej miere sebarealizovať.