VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 9/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021
o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 30. 6. 2021

VZN č.9/2021