VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 8/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Stropkov č. 4/2021 o určení
spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

VZN č.8/2021