Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

   Riaditeľka Materskej školy na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať od  30. apríla  do 31. mája 2020 /v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materských škole/. Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovom sídle MŠ – www.msahlinku.sk, následne ju vyplniť a poslať na e-mail skolka.ahlinku@gmail.com.  Alebo si žiadosť môžu vybrať osobne u riaditeľky MŠ v dňoch od 04.05.2020 do 07.05.2020, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení a bez osobnej prítomností detí (rúško, dezinfekcia rúk).

Vyplnené žiadosti môžu rodičia vhodiť aj do poštovej schránky Materskej školy Andreja Hlinku 1762/27, ktorá bude umiestnená na vstupnej bráne do materskej školy.

Pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o lekárskom stave  dieťaťa.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

  • vo veku od troch do šiestich rokov
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti ktorým bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 13. mája elektronicky na adresu skolka.ahlinku@gmail.com
  • vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy.

 Mgr. Ľudmila Hecková

         riaditeľka MŠ