VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA – PEDAGOGICKÝ ASISTENT, ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG, ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

 – PEDAGOGICKÝ ASISTENT, ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG, ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKJTU „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II“

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Pedagogický asistent a Školský špeciálny pedagóg Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove.

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Andreja Hlinku 1762/27, Andreja Hlinku 1762/27,  Stropkov 091 01

Kategória voľného pracovného miesta:  Pedagogický asistent – 2 pracovné miesta

Špeciálny pedagóg -1 pracovné miesto

Školský psychológ – 1 pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ppracovný pomer na dobu určitú: 01.09.2020 do 31.08.2022(po dobu trvania projektu)

Požadované doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou)
 • v prípade úspešnosti vo VK Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • uzávierka prijímania žiadostí je do 19.08.2020do 14.00 hod.. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené MŠ Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov 091 01,
 • na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať,
 • žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Materská škola Andreja Hlinku 1762/27, Andreja Hlinku 1762/27 Stropkov 091 01,
 • alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do riaditeľne:Materská škola Andreja Hlinku 1762/27, Andreja Hlinku 1762/27 Stropkov 091 01.

Dátum a miesto konania výberového konania:

 • výberové konanie sa uskutoční dňa: 21.08.2020(piatok) od 09.00 hod. v riaditeľni MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove
 • účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili do MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove.

 

V Stropkove, 10.08.2020                                                       Mgr. Ľudmila Hecková, riaditeľka školy