VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 4/2021
o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

VZN č.4/2021