VNÚTORNÝ PREDPIS K ORGANIZÁCII A PODMIENKAM VaV MŠ

Vnútorný predpis k organizácii  a podmienkam výchovy a vzdelávania Materskej školy Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove

do konca školského roku 2019/2020

 

Prevádzka MŠ a organizácia tried

 1. Prevádzka v MŠ po dohode so zákonnými zástupcami a po súhlase zriaďovateľa začne od 7:00 hod. a potrvá do 16:00 hod..
 2. Riaditeľ materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa týchto kritérií:

– deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v 1. línii (ozbrojených síl, záchrannej služby a zdravotníkov, policajtov, hasičov, pedagógov, odborných zamestnancov)

– deti predškolského veku

– deti, ktorých zákonní zástupcovia sú zamestnaní.

 1. Dochádzka do materskej školy bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 2. V jednej triede bude najviac 15 detí. Súrodenci budú umiestnení podľa možnosti spolu, aby sa zamedzilo pohybu rodičov v priestoroch školy.
 3. Vytvorená skupina sa v prvom týždni nebude meniť, aj keď počet detí klesne, aby nedochádzalo k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami.
 4. K zmene skupín môže dôjsť až v nasledujúcom týždni pri poklese počtu detí.
 5. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v jednej triede budú zabezpečovať dvaja pedagogickí zamestnanci, ktorí sa nebudú meniť.

 

Opatrenia MŠ v prevencii nákazy COVID-19

 1. Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti budú riadiť opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 2. Vstup do priestorov MŠ len s rúškom. Dodržiavať určené rozostupy. Pri vstupe do šatne použiť dezinfekciu na ruky, alebo jednorazové rukavice, ktoré budú umiestnené pri vchode. Používať jednorazové návleky. Do jednej šatne budú vstupovať rodičia po dvoch. Riaditeľ zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy.
 3. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 4. Následne rodičia deti prezlečú a odovzdajú učiteľkám v triede.
 5. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút.
 6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 7. Tlačivá budú umiestnené v šatni. Rodičia ich vyplnia o odovzdajú učiteľkám v triede. Priniesť si vlastné pero. Aby sa rodičia v priestoroch školy zdržiavali čo najmenej, môžu si tieto tlačivá stiahnuť z webového sídla školy a vypísané odovzdať pri nástupe do MŠ.
 8. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 9. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole budú deti prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 10. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
 11. Pedagogický zamestnanec má odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.
 12. V triedach sa bude často a intenzívne vetrať.
 13. Priestory materskej školy, hygienické zariadenia, priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa vydezinfikujú najmenej dvakrát denne.
 14. Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 15. Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky, textilné uteráky sa nebudú používať.
 16. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

 

Pokyny pre zákonných zástupcov

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Rodič má zákaz vstupu do priestorov umyvárne, WC, triedy a spálne. Na vstupnej chodbe do týchto priestorov rodič zvončekom privolá pedagogického zamestnanca, ktorý dieťa prevezme do triedy.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pokyn nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečia pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.
 2. Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.
 3. 3. V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave.
 4. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.
 5. Školský dvor materskej školy sa pri pobyte vonku pre jednotlivé skupiny oddelí., aby sa zamedzilo miešaniu skupín.
 6. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 7. Pedagogickí zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 8. Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.
 9. Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu.
 10. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.
 11. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

 

Stravovanie

 1. Školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe.
 2. Stravovanie bude v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.
 3. Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 4. Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

 

Odpočinok detí

 1. Materská škola zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami 1 meter.
 2. Posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x do týždňa bežným spôsobom.

 

Podozrenie na COVID-19

 

 1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 2. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 3. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia

 1. Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

 

 

V Stropkove, dňa 25.05.2020                                                  Mgr. Ľudmila Hecková

riaditeľka školy