PRÍSPEVKY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

VÝŠKA PRÍSPEVKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Platba za  STRAVNÉ : 29,-€

Číslo účtu STRAVNÉHO vo forme
IBAN:
SK98 0200 0000 0032 2089 3756

Za výchovu a vzdelávanie : 10,-€

Číslo účtu Za výchovu a vzdelávanie:
vo forme

IBAN:
SK98 0200 0000 0032 2091 3657

Deti v poslednom ročníku MŠ, za výchovu a vzdelávanie NEPLATIA !!!

Platbu STRAVNÉHO,  ako aj  PRÍSPEVKU NA VÝCHOVU A  VZDELAVÁNIE

       je POTREBNÉ UHRADIŤ  vždy do 10-ho dňa za daný mesiac

OZNÁMENIE  

Od 01.07.2022 dochádza k zmenám v poskytovaní DOTÁCIÍ na STRAVU

a to tým, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť len tým deťom v poslednom

ročníku MŠ, ak si  zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti

dieťa je (ďalej aj rodič dieťaťa) na toto dieťa neuplatnil DAŇOVÝ BONUS..

 

Ak si rodič neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus

(napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok

na dotáciu na stravu ,táto skutočnosť sa žiadateľovi

podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.