Problém drogových závislostí detí a mladých ľudí je nutné vidieť ako závažný celospoločenský jav, ktorý je podmienený mnohými faktormi. Základom riešenia tohto pálčivého problému je správna výchova detí a mládeže ako výsledok spolupráce viacerých základných činiteľov, v ktorých majú prioritu rodina a škola. Preto sme pozvali pani Bickovú na návštevu do našej MŠ, aby deťom porozprávala, aké možné riziká vyplývajú z nebezpečenstva požitia drog , alkoholu a tabaku.