Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený…. spevom, tancom a zdobením vetvičiek brezy sa deti oboznámili s tradíciou stavania mája.

Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy v školskom roku 2018/2019 na Deň otvorených dverí do MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove, dňa 10.05.2018 t.j. piatok v čase od 09:30 hod. do 11:30 hod. v pavilóne B1 na prízemí a na elokovanom pracovisku Vranovská 1430/10 dňa 10.05.2018 t.j. piatok v čase od 09:30 hod. do 11:30 hod..

 

Tento deň bude plný prekvapení, aktivít pre deti. Máte možnosť sa oboznámiť s prostredím materskej školy, kolektívom a výchovno-vzdelávacím procesom v priebehu dňa.

 

Teší sa na Vás kolektív materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 bude prebiehať od  30. apríla  do 31. mája  / v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materských škole/. Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod..
Žiadosť si môžete stiahnuť aj na webovom sídle MŠ – www.msahlinku.sk.

 

Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

  • vo veku od troch do šiestich rokov
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti ktorým bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 13. mája
  • vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy.

Materská škola je zameraná na ľudové tradície, ktoré plní v rámci rôznych akcií – nakladanie kapusty, tkanie kobercov, vynášanie Moreny, pochovávanie basy, fašiangová veselica, lepenie pirohov a pod..

Deťom poskytujeme možnosť:

  • pobytu detí v škole v prírode
  • spoločné posedenia s rodičmi a starými rodičmi
  • kultúrne a spoločenské aktivity
  • pobyt v príjemnom prostredí materskej školy.

 

 

Mgr. Ľudmila Hecková

riaditeľka MŠ

Mesto Stropkov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení udeľuje dňa 29. marca 2019 (t.j. piatok) pracovné voľno pedagogickým zamestnancom materských škôl, základných škôl, ZUŠ F. Veselého v Stropkove z dôvodu osláv Dňa učiteľov.

Týmto oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ Andreja Hlinku 1762/27 a elokovaného pracoviska Vranovská, bude 29.marca 2019 prerušená. Materská škola bude v prevádzke od 01.04. 2019 (t.j. pondelok).