OZNÁMENIE

  • Od 01.07.2022 dochádza k zmenám v poskytovaní DOTÁCII na STRAVU a to tým,že dotáciu na stravu je možné poskytnúť len tým deťom v poslednonom ročníku MŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp.osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj rodič dieťaťa)na toto dieťa neuplatnil DAŇOVÝ BONUS..
  • Ak si rodič neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr.osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov),ktoré majú nárok na dotáciu na stravu,táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

VÝŠKA PRÍSPEVKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
v mesiaci August 2022

Platba za STRAVNÉ : 1,45 na deň (1,45 x 15 pr . dní = 21,75€ )
Číslo účtu STRAVNÉHO vo forme IBAN: SK98 0200 0000 0032 2089 3756

Za výchovu a vzdelávanie a to sumou 10,-€
Číslo účtu Za výchovu a vzdelávanie:
                                           vo forme IBAN: SK54 0200 0000 0032 2091 3657
Deti v poslednom ročníku MŠ, za výchovu a vzdelávanie
NEPLATIA !!!

Platbu STRAVNÉHO, ako aj VÝCHOVNO VZDELAVÁCIEHO PRÍSPEVKU
je POTREBNÉ UHRADIŤ do 05.08.2022