OZNAM – Dotácia na stravu

Zmeny vo výške dotácie na stravu od 01.05.2023

a to na dieťa MŠ v poslednom ročníku, na dieťa v HN alebo ŽM.

A) Výška dotácie na stravu:
Dotácia na stravu sa bude v zmysle §4 ods.6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

1,40 eur za každý deň,

v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu . Týka sa to deti navštevujúcich posledný ročník MŠ .

Túto dotáciu na stravu od 01.05.2023 bude možné poskytnúť len na základe žiadosti !!!

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v triede u učiteliek.
Vyplnenú žiadosť odovzdajte učiteľkám v triede!

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí túto žiadosť zariadeniu školského
stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu.

Ďalej (stravná jednotka 2,10 € – dotácia 1,40 € = platba 0,70 €)

Platba stravného 20 x 0,7 = 14,00 €

Platba stravného od 01.05.2023 bude činiť mesačne 14,00 € pre deti v HN a deti žijúce v domácnosti do výšky ŽM.