OZNAM

 

Na základe tohto usmernenia žiadame rodičov, aby nahlasovali učiteľkám v triede neprítomnosť detí v MŠ ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

 

 

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

 

V Bratislave 29. 9. 2020

Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa

  1. 8. 2020 „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania

ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k

poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle

kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia budú školy zasielať údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa

v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu, že:

  1. a) im bola nariadená karanténa/izolácia,
  2. b) ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy),

    pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo

  1. c) ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu

    ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.

 

 

https://msahlinku.sk/wp-content/uploads/2020/10/17468.pdf