Aj my pracujeme z domu :)

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

OZNAM- poplatkov za stravné šk.r.2019/2020

 

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.5/2019,ktoré bolo schválené MZ v Stropkove

sa s účinnosťou od 01.09.2019 mení výška poplatkov za stravu z 1,12€ sumou 1,45€.

Desiata 0,36€, Obed 0,85€, Olovrant 0,24€.

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom deti MŠ, aby si zadali trvalé príkazy na sumu 29,-€

a to mesiac vopred.

Číslo účtuSTRAVNÉ-     SK98 0200 0000 0032 2089 3756

Pozorne čítajte!

Zákonní zástupcovia deti MŠ majú povinnosť doplácať rozdiel medzi dotáciou a výškou

finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a to sumou 0,25€ za deň.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa v MŠ.

Zápisný lístok na stravovanie dostane každý zákonný zástupca dieťaťa pri začatí daného školského roka, ktorý potom následne je povinný odovzdať do konca týždňa u vedúcej školskej jedálne.

Bližšie informácie ohľadom stravného na kalendárny rok 2019/2020 taktiež u vedúcej šk.j.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č.5/2019

Žiadame rodičov, aby sa oboznámili so Všeobecným záväzným nariadením mesta Stropkov č.1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov s dátumom 19.03.2015.