Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

Nástup do MŠ je 02.09.2021 (t.j. vo štvrtok)

Informácie pre rodičov novoprijatých detí:

 1. V interiéri MŠ musia byť dodržané všetky epidemiologické opatrenia: vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest – rúško, dezinfekcia rúk, minimálne zdržanie sa osôb v šatni.

 2. Zoznamy detí a ich zaradenie do tried budú vyvesené na vstupných dverách jednotlivých pavilónov.Privádzanie detí do MŠ je do 8:30 hod.. Potom sa vchody uzamykajú.

 3. Dieťa privádza a vyberá z MŠ zákonný zástupca, ktorý zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

 4. Rodič odvedie dieťa po zvonček, ktorým privolá pani učiteľku.

 5. Každé dieťa potrebuje do MŠ bezpečné prezuvky (nie vsuvky). Všetky osobné veci dieťaťa je potrebné označiť menom.

 6. Dieťa nosí do MŠ vlastné pyžamo –  1x týždenne zabezpečuje rodič výmenu.

 7. Zákaz nosenia hračiek alebo iných pomôcok, materiálu  z domu.

 8. Náhradné oblečenie odovzdať učiteľkám v triede.

 9. Zákaz ukladať deťom do skriniek – potraviny, sladkosti, fľaše s vodou, hračky.
 1.  Poplatky sa uhrádzajú do 10. dňa v danom mesiaci – za MŠ a stravu – platiť načas do určeného termínu.

 2.  Po prevzatí dieťaťa zo šatne ( nie viac ako 10 minút) je zakázané zdržiavať sa na školskom dvore.

 3. Zákaz ostávať na školskom dvore a zákaz používať hracie prvky školského dvora s rodičom.

 4. V prípade, ak rodič prevezme dieťa zo školského dvora (kde je učiteľka so svojou skupinou opúšťa areál školského dvora).

 5. Neprítomnosť dieťaťa nie je potrebné hlásiť telefonicky, iba v prípade potvrdenia Covid-19 ochorenia – viac školský semafor – povinnosti rodičov.Dieťa pokiaľ nepríde do MŠ učiteľka ho vyhlasuje zo stravy

Všetky ostatné informácie a pokyny Vám poskytnú učiteľky v triedach.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. 

Dieťa s príznakmi ochorenia na Covid-19 musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zadefinovaný v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU sa nebudú zatvárať školy, bude sa prerušovať len vyučovanie v triedach (pri výskyte COVID-19 v danej triede).

Zelená fáza predstavuje stav, kedy v škole: – nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19, – – je jedna alebo viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení.

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy bola v škole minimálne 1 osoba pozitívna na COVID-19. Riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (aj postupne), v ktorej sa vyskytol žiak alebo zamestnanec pozitívny na COVID-19. Počas karantény zabezpečí dištančné vzdelávanie. Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytla v domácnosti žiaka/zamestnanca, v karanténe zostáva len žiak/zamestnanec, nie celá trieda.

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch na COVID-19, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ. RÚVZ môže rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. V triedach s prerušeným prevádzkou škola zabezpečí dištančné vzdelávanie.