Jedna z možností zlepšenia aplikácie environmentálnej výchovy v praxi je aj v aktívnej činnosti environmentálneho krúžku v našej materskej škole. Obsahom jeho činnosti je:

– získavanie poznatkov o prírode
– rozpoznávanie a definovanie javov a vzťahov v prírode
– získavanie základných poznatkov o ochrane životného prostredia

Prostredníctvom environmentálneho  krúžku efektívnejšie, účelovejšie a kreatívnejšie realizujeme aktivity, ktoré vedú deti k získavaniu poznatkov o prírode a jej ochrane. Vo veľkej miere využívame spoluprácu s rodinou a celoročnú spoluprácu so ZOO-parkom.

Krúžok environmentálnej výchovy v materskej škole pracuje podľa vypracovaného plánu, ktorý je podľa podmienok aktuálne dopĺňaný novými úlohami.