!!! Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 02.11.2020 budú v prevádzke všetky triedy  MŠ Andreja Hlinku  1762/27 a trieda elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej 1438/10.

Nové usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydané 01.11.2020

Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ od 02.11.2020  a pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predloží
NOVÉ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Tlačivá sú k dispozícii na webovom sídle školy: www.msahlinku.sk

Budú dostupné aj v šatniach jednotlivých tried.

Vyhlásenia odovzdať učiteľkám v triedach. Musia byť podpísané iba zákonnými zástupcami dieťaťa.

waring

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa(ďalej len „vyhláška“)

z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská.

Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to 15. Vyhláška ÚVZ)

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (čiuž vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, 16. Vyhláška ÚVZ)

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem dieťaťa a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii zmysle 15. Vyhlášky ÚVZ

  • Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

  • Ak rodič nebol na teste, nemôževstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní .

Odkazy:

Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm