VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 9/2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 8/2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 5/2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 4/2021

DENNÝ PORIADOK 2018 2019

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

PRACOVNÝ PORIADOK

ŠKOLSKÝ PORIADOK  ZA ŠK. ROK 2020/2021

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY  ZA ŠK. ROK 2019/2020

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 1/2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STROPKOV č. 6/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK- ELOKOVANÉ PRACOVISKO
ŠTATÚT RADY ŠKOLY A DODATOK č.1

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY