Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Články

Riaditeľka MŠ  Vám týmto oznamuje, že za zástupcov rodičov do RADY  ŠKOLY na volebné obdobie 2019-2020, boli v opakovaných voľbách dňa 24.09.2019 právoplatne zvolení títo zástupcovia rodičov:

1. Ing Oľga Becherová, PhD.

2. Mgr. Maroš Klika

Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme.

Riaditeľka MŠ Andreja Hlinku 1762/27  v Stropkove Vám týmto oznamuje, že opakované voľby zástupcov rodičov za členov do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2019-2020 sa uskutočnia 24.09.2019 (utorok) o 15.30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku, v pavilóne B1 na prízemí. 

Účasť zákonných zástupcov detí je povinná.

Riaditeľka MŠ zvoláva rodičovské združenie všetkých rodičov detí, navštevujúcich MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko Vranovská 1438/10 dňa

16.09.2019 (t.j. pondelok) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.

Na tomto rodičovskom združení vyhlasuje 1. kolo volieb – zástupcov rodičov za člena do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2019 – 2020.

V prípade ak voľby nebude možné v tento deň uskutočniť, druhý termín  2. kolo volieb bude dňa 18.09.2019 (t.j. streda) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.

 

OZNAM,

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.5/2019, ktoré bolo schválené MZ v Stropkove sa s účinnosťou

od 01.09.2019 mení výška poplatkov za stravu a to sumou 1,45 €.

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom deti MŠ, aby si zadali trvalé príkazy na sumu 29,-€ a to mesiac vopred

vždy k dátumu 10-ho.

 

POZORNE ČÍTAJTE:

       PREDŠKOLÁCI  budú doplácať rozdiel  0,25€

 

      Číslo účtu STRAVNÉ:SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

      Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne

 

 Ďalej,

 Výchovné poplatky-/platba za daný mesiac /

    a to sumou 5,50€

  Číslo účtu výchovného poplatku:

  SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

 

  POZOR !!!,

   Nezadávať trvalé príkazy začiatkom, alebo koncom mesiaca, to znamená s dátumom 1,2,alebo 30,31.

-zadávajte príkaz napríklad s dátumom 3-ho až 5-ho.

 

     Pozorne čítajte, že  

      na stravnom a výchovnom poplatku sú dva rozdielne účty!!!