Čo u nás nové

Kontakt

Materská škola
Ul. A. Hlinku 1762/27
091 01 Stropkov
tel.: 054 742 2677
email: skolka.ahlinku@gmail.com
IČO: 42343691
DIČ: 2023973347
PRÁVNA FORMA:
rozpočtová organizácia
ODVETVIE EKONOMICKEJ ČINNOSTI:
predškolská výchova

Archív

Počasie

TOPlist

Články

2. kolo volieb – zástupcov rodičov za člena do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2019 – 2020:  

18.09.2019 (t.j. streda) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.

 

Riaditeľka MŠ zvoláva rodičovské združenie všetkých rodičov detí, navštevujúcich MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove a elokované pracovisko Vranovská 1438/10 dňa

16.09.2019 (t.j. pondelok) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.

Na tomto rodičovskom združení vyhlasuje 1. kolo volieb – zástupcov rodičov za člena do Rady školy pri MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na volebné obdobie 2019 – 2020.

V prípade ak voľby nebude možné v tento deň uskutočniť, druhý termín  2. kolo volieb bude dňa 18.09.2019 (t.j. streda) o 15:30 hod. v budove MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v pavilóne B1 na prízemí.

 

OZNAM,

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.5/2019, ktoré bolo schválené MZ v Stropkove sa s účinnosťou

od 01.09.2019 mení výška poplatkov za stravu a to sumou 1,45 €.

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom deti MŠ, aby si zadali trvalé príkazy na sumu 29,-€ a to mesiac vopred

vždy k dátumu 10-ho.

 

POZORNE ČÍTAJTE:

       PREDŠKOLÁCI  budú doplácať rozdiel  0,25€

 

      Číslo účtu STRAVNÉ:SK 98 0200 0000 0032 2089 3756

      Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne

 

 Ďalej,

 Výchovné poplatky-/platba za daný mesiac /

    a to sumou 5,50€

  Číslo účtu výchovného poplatku:

  SK 54 0200 0000 0032 2091 3657

 

  POZOR !!!,

   Nezadávať trvalé príkazy začiatkom, alebo koncom mesiaca, to znamená s dátumom 1,2,alebo 30,31.

-zadávajte príkaz napríklad s dátumom 3-ho až 5-ho.

 

     Pozorne čítajte, že  

      na stravnom a výchovnom poplatku sú dva rozdielne účty!!! 

OZNAM- poplatkov za stravné šk.r.2019/2020

 

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.5/2019,ktoré bolo schválené MZ v Stropkove

sa s účinnosťou od 01.09.2019 mení výška poplatkov za stravu z 1,12€ sumou 1,45€.

Desiata 0,36€, Obed 0,85€, Olovrant 0,24€.

Týmto oznamujeme zákonným zástupcom deti MŠ, aby si zadali trvalé príkazy na sumu 29,-€

a to mesiac vopred.

Číslo účtuSTRAVNÉ-     SK98 0200 0000 0032 2089 3756

Pozorne čítajte!

Zákonní zástupcovia deti MŠ majú povinnosť doplácať rozdiel medzi dotáciou a výškou

finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a to sumou 0,25€ za deň.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa v MŠ.

Zápisný lístok na stravovanie dostane každý zákonný zástupca dieťaťa pri začatí daného školského roka, ktorý potom následne je povinný odovzdať do konca týždňa u vedúcej školskej jedálne.

Bližšie informácie ohľadom stravného na kalendárny rok 2019/2020 taktiež u vedúcej šk.j.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č.5/2019

Žiadame rodičov, aby sa oboznámili so Všeobecným záväzným nariadením mesta Stropkov č.1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov s dátumom 19.03.2015.