Oznamemie zákonným zástupcom detí

oznam_table

Oznamujeme všetkým zákonným zástupcom detí,

 

že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  číslo: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 sa s  účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem

  1. a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

Od 11.01.2021 do 15.01.2021 bude MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 07.01.2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, hasičov) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. ( aj deti z elokovaného pracoviska na Ul. Vranovskej, ktoré patria do tejto výnimky môžu v tomto týždni od 11.01.2021 do 15.01.2021 navštevovať triedu včielok na MŠ Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove)

Pre tieto deti bude od 11.01.2021 v prevádzke  jedna trieda – včielky
(pavilón C1 na prízemí)

Zákonní zástupcovia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa ak nemôžu svoju prácu vykonávať z domácnosti.

Prevádzka na elokovanom pracovisku Ul. Vranovská 1438/10  bude

od 11.01.2021 do 15.01.2021 prerušená.

Sledujte naďalej naše webové sídlo www.msahlinku.sk kde budeme uverejňovať aktuálne informácie.

Mgr. Ľudmila Hecková
riaditeľka MŠ